Oferta

Co to jest moc bierna i dlaczego należy ją kompensować?


Energia w ogólnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu.

 • energię bierną indukcyjną związaną z elementami indukcyjnymi np. silniki, piece indukcyjne,
 • energię bierną pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.
Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych. 

Definicje:

Moc czynna P (W) jest miarą energii cieplnej wydzielonej w odbiorniku na rezystancji R lub energii mechanicznej wytworzonej w silniku elektrycznym. Definiujemy ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu oraz cosinusa kata przesunięcia fazowego napięciem i prądem.

Odbiorniki jednofazowe:
P = U I cosφ 

Odbiorniki trójfazowe:
P = 3 Uf If cosφ

gdzie:
Uf If - wartości skuteczne napięć i prądów fazowych,
U I - wartości skuteczne napięć i prądów przewodowych.


Moc bierna Q (VAr) nie zostaje zamieniona w urządzeniach odbiorczych na pracę użyteczną, w jaką zostaje zamieniona moc czynna. Jest ona miarą energii pulsującej między elementem indukcyjnym /L/ i pojemnościowym /C/ odbiornika a źródłem energii elektrycznej. Moc ta znacznej mierze obciąża źródło prądu, co powoduje dodatkowe straty ciepła. Moc bierna jest równa iloczynowi wartości skutecznych napięcia i prądu oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem i prądem:

Odbiorniki jednofazowe:
Q = U I sinφ

Odbiorniki trójfazowe:
Q = 3 Uf If sinφ

gdzie:
Uf If - wartości skuteczne napięć i prądów fazowych,
U I - wartości skuteczne napięć i prądów przewodowych.

Moc pozorna S (VA) jest geometryczną sumą mocy pobieranych przez odbiornik. Występuje jako moc znamionowa generatorów i transformatorów. Wyrażamy ja jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu:

Odbiorniki jednofazowe:
S = U I

Odbiorniki trójfazowe:
S = 3 Uf If

gdzie:
Uf If - wartości skuteczne napięć i prądów fazowych,
U I - wartości skuteczne napięć i prądów przewodowych. 

Miarą wykorzystania energii jest współczynnik mocy cosφ.
Moc czynną, bierną i pozorną można przedstawić graficznie w postaci trójkąta prostokątnego, zwanego trójkątem mocy. Z trójkąta tego wynika, że współczynnik mocy jest stosunkiem mocy czynnej do pozornej:
cosφ = P/S

Odbiorniki prądu przemiennego pobierają ze źródła moc pozorną S, a oddają na zewnątrz moc czynną P w postaci energii cieplnej lub mechanicznej. Współczynnik mocy cosφ jest więc miarą wykorzystania energii.


Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej. Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami energii elektrycznej. W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla każdego zakładu, wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego - tgj, która zawiera się najczęściej w przedziale 0,2 - 0,4. Utrzymanie zadanego tg(fi) pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną. Wielkość tych opłat jest bardzo zróżnicowana w zależności od posiadanych odbiorników oraz od sprawności układu kompensacji.

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tgj. Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej, zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy, poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.


Co należy zrobić aby płacić niższe rachunki za energię elektryczną?

Pierwszym krokiem jaki należy uczynić w celu wyeliminowania opłat za energię bierną jest przeanalizowanie rachunków otrzymywanych z Zakładów Energetycznych rozliczających sprzedaż energii elektrycznej dla zakładu. Z rachunków należy zsumować opłaty za energię bierną. Obliczona kwota pokaże, ile można będzie minimalnie zaoszczędzić.
Następny krok to kontakt z przedstawicielami firmy OLMEX KMB., która proponuje:

 • dokonanie pomiarów w celu doboru optymalnego układu kompensacyjnego
 • przedstawienie oferty techniczno - cenowej
 • montaż i uruchomienie baterii
 • usługi serwisowe

Udostępniamy Państwu (w formacie Adobe Reader) nastepujące formularze:

formularz zlecenia pomiarów »

formularz zapytania ofertowego »

formularz zamówienia »


Zapraszamy do współpracy.

Nie zwlekaj, zacznij oszczędzać!
Kompensacja mocy biernej - obniżenie kosztów energii elektrycznej

Aktualna działalność OLMEX KMB skupiona jest wokół produkcji i wdrażania najnowszych rozwiązań z zakresu kompensacji mocy biernej dla energetyki zawodowej, przedsiębiorstw przemysłowych i innych odbiorców energii elektrycznej. Usługa kompensacji mocy biernej realizowana jest w celu optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej Odbiorcy oraz wyeliminowania opłat za energię bierną.
Na inwestycje w kompensację stać każdy zakład, który regularnie opłaca rachunki za energię, ponieważ istnieje możliwość sfinansowania nakładów w późniejszym okresie oszczędnościami z tytułu niższych opłat. Zawsze służymy pomocą w przygotowaniu finansowania inwestycji.

W ramach działalności produkcyjnej i usługowej oferujemy:

 • produkcję i montaż baterii kondensatorów niskich i średnich napięć z automatyczną regulacją współczynnika mocy,
 • produkcję i montaż baterii kondensatorów z dławikami do kompensacji mocy biernej w sieciach zawierających wyższe harmoniczne,
 • projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej w zakładowych sieciach zasilających niskich i średnich napięć,
 • dobór i dostawę baterii kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi dla sieci przy szybkozmiennym przebiegu obciążenia biernego (np. przy pracy zgrzewarek, spawarek, itp.),
 • analizę gospodarki mocą i energią bierną,
 • pomiary zawartości wyższych harmonicznych,
 • dobór urządzeń kompensujących w układzie filtrów wyższych harmonicznych,
 • redukcję przekompensowania w rozległych sieciach kablowych.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • służb energetycznych odpowiedzialnych za parametry jakościowe energii w przedsiębiorstwie,
 • służb technicznych odpowiedzialnych za zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji w przedsiębiorstwie,
 • przedsiębiorców prowadzących małe zakłady np. przetwórstwa tworzyw sztucznych, masarskie, piekarnie, meblarskie lub inne, które są obciążane rachunkami za energię bierną,

Usługa kompensacji mocy biernej przynosi następujące korzyści:

 • eliminuje opłaty za energię bierną oraz zmniejszenia o 2-5% opłaty za energię czynną,
 • poprawia jakość energii elektrycznej,
 • powoduje wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.

Zamówienie usługi jest zwykle poprzedzone wykonaniem pomiarów w celu doboru optymalnego układu kompensacyjnego. Po powiadomieniu naszej firmy o potrzebie przeprowadzenia analizy sieci z możliwością pomiaru zawartości wyższych harmonicznych, grupa pomiarowa przybędzie do zakładu w umówionym terminie, dokona pomiaru i po kilku dniach prześle opinię na temat stanu sieci oraz stanu odkształceń prądu i napięcia. Następnie wykonywany jest projekt, zgodnie z którym układ jest montowany i uruchamiany. Na inwestycje w dziedzinie kompensacji stać każdego, kto regularnie opłaca rachunki za energię, ponieważ istnieje możliwość sfinansowania nakładów w późniejszym okresie oszczędnościami z tytułu niższych rachunków za energię bierną. W przypadku gdy Klient nie posiada wystarczających funduszy służymy pomocą w rozwiązaniu problemu sfinansowania inwestycji.Kompensacja biegu jałowego transformatorów

OLMEX KMB jest największym na rynku polskim dostawcą kondensatorów energetycznych firmy ELECTRONICON Kondensatoren GmbH GERA dla potrzeb indywidualnej kompensacji transformatorów. W chwili obecnej większość Zakładów Energetycznych zaopatrzyło swoje transformatory w jednostki kondensatorowe.

 

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.